کارمندان

خانم صدیقه جمالی

کارشناس ارشد مدیریت

مسئول کلیه امور اداری، آموزشی و پژوهشی

شماره تماس: 03155914271