نیروگاه تولید همزمان دانشگاه کاشان

1-       معرفی نیروگاه های تولید همزمان

تولید همزمان به سیستم‌هایی نسبت داده می‌شود که از یک منبع سوختی هم برای تولید الکتریسیته و هم به منظور تولید حرارت بهره برده شود. در نیروگاه‌های تولید قدرت هدف اصلی تولید برق بوده که برای این منظور سوخت مصرف می‌شود تا حرارت تولید کند و این حرارت تولیدی در سیستم های مکانیک به نیرو و در نهایت به الکتریسیته تبدیل می‌گردد. در نتیجه در سیستم‌های تولید قدرت رایج، منبع سوختی فقط صرف تولید برق می‌شود. در سیستم‌های تولید همزمان با استفاده از همان منبع سوختی، ‌هم به برق دست می‌یابند و هم از حرارت آن استفاده می‌شود. از این‌گونه سیستمها که به آن نیروگاه پراکنده نیز اطلاق می‌گردد، در مکان‌هایی که بصورت متمرکز به حرارت نیاز داشته باشند،‌ استفاده می‌شود و عملکرد آن بدین صورت است که از حرارت اتلافی تولید قدرت برای مصارف حرارتی آن بهره برده می‌شود.