روسای پیشین

آقای دکتر مجید سبزپوشانی (1386 تا اردیبهشت 1389 و فروردین 1399 تا اسفند 1401)    

https://faculty.kashanu.ac.ir/spooshan/fa

 

آقای دکتر قنبرعلی شیخ زاده (اردیبهشت 1389 تا تیر 1390)

https://faculty.kashanu.ac.ir/sheikhzadeh/fa

 

آقای دکتر مهدی محمدی مهر (تیر 1390 تا بهمن 1391)

https://faculty.kashanu.ac.ir/mmohammadimehr/fa

 

آقای دکتر سعید گلابی (بهمن 1391 تا فروردین 1399) 

https://faculty.kashanu.ac.ir/golabis/fa