تفاهم نامه ها

  

ردیف

نام سازمان طرف قراداد

تاریخ تنظیم تفاهم نامه

1

پژوهشگاه صنعت نفت

1389/12/4

2

پژوهشگاه نیرو

1391/2/30

 3

اداره استاندارد کاشان در زمینه انرژی

1391/11/28

4

جهاد کشاورزی شهرستان کاشان

1391/12/03

5

سازمان نظام مهندسی کاشان

1391/12/09

6

اداره صنایع

1391/12/09

7

شرکت ملی گاز استان اصفهان

1391/12/09

8

اداره برق شهرستان کاشان

1392/2/15

9

پژوهشگاه مواد و انرژی

1392/2/28

10

اداره گاز شهرستان کاشان

1393/3/13

  شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه         1402/10/18