معرفی

به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف پژوهشی دانشگاه کاشان و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی در زمینه انرژی و سرمایه گذاریهای عظیم دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی و نظر به بحران انرژی در سطح جهانی و با توجه به استعدادهای منطقه در زمینه انرژی و نیز ظرفیت های موجود در دانشگاه، پژوهشکده انرژی در سال نوآوری و شکوفایی (1386)، در راستای اهداف تصریح شده در قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله برنامه چهارم توسعه و برنامه پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده است.