معرفی

به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف پژوهشی دانشگاه کاشان و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی در زمینه انرژی و سرمایه گذاری­های عظیم دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی و نظر به بحران انرژی و آب در سطح جهانی و با توجه به استعدادهای منطقه در زمینه انرژی و نیازها و چالش های منطقه در زمینه آب و محیط زیست و نیز ظرفیت های موجود در دانشگاه، پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست در سال نوآوری و شکوفایی (1386)، در راستای اهداف تصریح شده در قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله برنامه چهارم توسعه و برنامه پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده است. اهداف مهم ما در این پژوهشکده بر حمایت از ایجاد و توسعه فناوری در زمینه مهندسی تولید و ذخیره انرژی، گسترش پل ارتباطی با مراکز صنعتی مربوط به انرژی، ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت بهینه­ سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف و ساختمان­ ها و ارائه راهبرد در حل چالش ­های زیست محیطی منطقه استوار است.