شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

ابوالفضل حلوایی

مهندسی برق

دانشیار

2

عباس کتابی

مهندسی برق

دانشیار

  مریم سادات اخوان حجازی مهندسی برق استادیار

4

حسین خراسانی زاده

مهندسی مکانیک

دانشیار

5

سعید گلابی

مهندسی مکانیک

دانشیار

6

قنبر علی شیخ زاده

مهندسی مکانیک

دانشیار

7

مجید سبزپوشان

مهندسی مکانیک

دانشیار

8

جواد دیوان دری

مهندسی معماری

دانشیار

10 محمد نظیفی فرد مهندسی نیروگاه های هسته ای

استادیار