شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

سید عبدالمهدی هاشمی

مهندسی مکانیک

دانشیار

2

حمید رضا محمدی

مهندسی برق

دانشیار

3 حمید رضا شهبازیان مهندسی مکانیک استادیار

4

مجید نیکفر

مهندسی مکانیک

استادیار

5

زهرا جمشید زاده

عمران آب

دانشیار

6

جواد دیوان دری

مهندسی معماری

دانشیار

7 محمد نظیفی فرد مهندسی نیروگاه های هسته ای

استادیار