اهداف و ساختار سازمانی

1. تلاش در جهت افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی منطقه در زمینه انرژی
2. حمایت از ایجاد و توسعه فناوری در زمینه مهندسی تولید انرژی
3. ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
4. بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح بهره وری انرژی در کشور
5. تلاش در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات انرژی
6. توسعه پل ارتباطی میان پژوهشکده و مراکز صنعتی مربوط به انرژی در منطقه
7. تلاش در جهت شناسایی و ارتباط با مراکز و موسسات مشابه داخلی و خارجی