اطلاعیه ها

لازم است دانشجویان گرامی در ترم سوم خود پیشنهاده (پروپوزال) خود را ارائه نمایند.

اطلاعیه دفاع دانشجویان یک هفته قبل از جلسه دفاع باید در دانشکدگان مکانیک/برق و پژوهشکده ( همچنین در دانشکده معماری در مورد رشته معماری و انرژی) توسط دانشجو به نحو مناسب نصب گردد. همچنین تهیه و ارسال یک چکیده گرافیکی یک صفحه ای برای درج در سایت یک هفته قبل از دفاع الزامی میباشد.