خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه

خدمات آموزشی قابل ارایه توسط آزمایشگاه انرژی

الف- ارایه دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی

ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﻦ دوره، ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن آﻣﻮزش تخصصی قابل ارایه خواهد بود:

•          ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﺑﺮق

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی در دﻳﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 

ب- آموزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ تخصصی اﻧﺮژی ﺑﺮق

ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﻳﻦ دوره، ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن آﻣﻮزش داده خواهد شد:

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﺑﺮق و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﺑﺮق در ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻓﻦ ﻫﺎ

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ

•          ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮق در اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﺑﺮق در روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎ 

 

ج- دوره آﻣﻮزﺷﻲ تخصصی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی ﺣﺮارت

ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﻳﻦ دوره، ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن آﻣﻮزش داده خواهد شد:

•          ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺣﺘﺮاق

•          ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺎر و ﺗﻠﻪ ﺑﺨﺎر

•          ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ

•          ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

•          ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ