پژوهشکده انرژی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      معارفه ی دانشجویان جدید الورود
 

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه کاشان روز یکشنه 6 مهر 1393 راس ساعت 9 صبح در سالن ریاست واقع در ساختمان دانشکده معماری برگزار خواهد شد لذا از تمامی دانشجویان دعوت می گردد در این جلسه حضور داشته باشند.

 
       اخبار و رویدادها